DIREISMUS

TOPlist

(programové prohlášení)

z francouzského DIRE = výpověď, mínění, říci, říkat, povědět, vypovědět, vyřknout, povídat, pravit, ale i naříkat. Direismus je přístup k umělecké tvorbě, kde hlavním aspektem je síla výpovědi.
     Po objevení a pak průběhem 19. století rozšíření fotografie malířsví ztratilo svůj význam ve smyslu zachycení realisticky zobrazivého oipticky přesného pohledu na skutečnost. Neboť fotografie toto činila mnohem jednodušeji a dokonaleji. Proto i mnozí malíři, u nichž byl toto hlavní zřetel jejich tvorby, postupně přecházeli z malířství na fotografii.
     Přesto však bylo hned zřejmé, že malbě nelze upřít mnohé další funkce, které do té doby, kdy od renesance převládal právě zřetel realisticky zobrazivý, stály v pozadí a byly potlačovány. Tak přišli impresionisté se zachycováním jednoho detailu skutečnosti v každou denní dobu vždy v jiném světle, pro expresionisty se obrazy staly výrazem jejich nitra, jejich emocí, expresí.....Došlo postupně ke vzniku množství nejrůznějších směrů, tzv. „ismů“, kde někdy byla základem tvorby formální stránka malby (kubismus ad., v současnosti např. antiperspektivismus Ivana Mládka), jindy naopak obsah.
     V direismu má již dle názvu (franc.DIRE = výpověď) hlavní místo obsahová stránka, avšak ani forma není zanedbatelná. Je volena forma, která by co nejvíc zesilovala vnitřní výpověď obrazu, tzn. že sice vychází z realistického zobrazení skutečnosti, s reálnými dobře rozpoznatelnými tvary, které jsou však expresivně deformovány, stylizovány, pro zesílení výpovědi. Ze stejného důvodu může být reálná skutečně i fantazijně dotvořována, přičemž pomocnými prvky jsou i nadpřirozené bytosti, sumarizující v sobě výpověď o reálných lidech a skutečnostech.
     Způsob upřednostňování vnitřní výpovědi mně byl vlastní již od dětství - tj. zobrazování figurálních scének z běžného života mé rodiny, které si pak maminka opatřovala popisky s přesnými daty a popisy co jsme to tenkrát dělali a tyto mé kresby pak schovávala. Potřeba vyjadřovat se ke svým osobním zážitkům a uměleckým způsobem je takto zveřejňovat, je tedy odedávna hlavním mottem mé umělecké tvorby. Ve své dosavadní tvorbě jsem toto uplatnila především v cyklech, které jsou souběžné jak v psaném detektivním autobiobrafickém cyklu „Zločiny mezi obrazy“, tak v cyklu obrazů „Bestie kolem“.
     Osobní výpovědi, předávané formou uměleckých děl ostatním lidem, mají svůj jasný význam v předávaní právě svých osobních zkušeností, které získává každý člověk své, osobní a přidáním dalších jiného člověka se tak obohacuje a je připraven pro více životních skutečností. Umělecké výpovědi jsou pak srozumitelně výrazně formulované, takže prostřednictvím nich si lidé mohou uvědomit i vše, čemu třeba dosud nevěnovali pozornost nebo to neuměli sami pojmenovat, popsat a tak pro sebe využít.
     Již v dětství jsem si stanovila svůj životní úkol, předávat lidem své výpovědi pomocí knih a obrazů a jsem nesmírně ráda, že jsem tomuto svému předsevzetí dostála, neboť to je myslím to mé osobité, co mohu lidstvu zanechat a čím můj život nabývá smysl.

V Praze dne 17.9.2005             Marie Pospíšilová Pansy, Pansymarie v.r.

 

Ukázky této tvorby - viz http://www.mariepospisilova.com/bestiekolem.html a http://www.mariepospisilova.com/detektivky.html

 

zpět na http://www.mariepospisilova.com